Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II nr 30, tel./fax 16 621 24 31
e-mail:  sosw@jaroslaw.pl
strona internetowa szkoły:  www. sosw.jaroslaw.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kierunki kształcenia dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU
to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci i wychowuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości.
Struktura szkół funkcjonujących w placówce pozwala na kontynuowanie przez ucznia nauki na kolejnych poziomach kształcenia, co pozytywnie wpływa na zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji oraz dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na każdym poziomie kształcenia praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy dzieci i młodzież do następujących form kształcenia i szkół:

 • Przedszkole nr 14;
 • Szkoła Podstawowa nr 8;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia;
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II
w Jarosławiu skierowana jest również do uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera. Ścieżka kształcenia dla tych uczniów jest dobierana indywidualnie, z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania i oczekiwań edukacyjnych.

W każdym typie szkoły, praca nauczycieli i wychowawców, wspierana jest przez terapeutów i specjalistów, którzy otaczają dzieci i młodzież indywidualnym wsparciem psychologicznym i pedagogicznym oraz prowadzą specjalistyczne zajęcia terapeutyczne między innymi z zakresu Integracji Sensorycznej, Stymulacji Polisensorycznej, EEG Biofeedback, Metody Psycholingwistycznej Tomatis, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapii, dogoterapii, arteterapii, zajęć rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Podczas nauki szkolnej uczniowie wszystkich typów szkół mają możliwość mieszkania w INTERNACIE. W ciepłej i rodzinnej atmosferze internatu wychowankowie wdrażani są do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, działania w zespole rówieśników, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych. Podczas pobytu w internacie wychowanek ma możliwość udziału w różnych formach integracji ze środowiskiem lokalnym, udziału w działalności kulturalnej i rozrywkowej miasta i powiatu jarosławskiego oraz różnych formach turystyki. Dla wychowanków pochodzących z rodzin o niskich dochodach, pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny.

Wszyscy uczniowie Ośrodka mogą korzystać z opieki w ŚWIETLICY SZKOLNEJ oraz ze smacznych, odpowiednio zbilansowanych posiłków przygotowywanych we własnej kuchni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Edukację w PRZEDSZKOLU NR 14 mogą rozpocząć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 2,5 roku do osiągnięcia dojrzałości szkolnej (do wieku 9 lat). Podczas zajęć w przedszkolu uwzględniamy przede wszystkim możliwości oraz potrzeby każdego dziecka. Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz pełna ciepła, serdeczności  i akceptacji atmosfera w grupie przedszkolnej, sprawia, że nasze maluchy chętnie wracają do nas każdego dnia. Oprócz zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych przedszkolaki uczestniczą w lekcjach religii oraz języka angielskiego. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają również dostęp do placu zabaw, dobrze wyposażonych gabinetów terapeutycznych i specjalistycznych pomocy edukacyjnych. Celem pobytu dziecka w przedszkolu jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, podniesienie poziomu jego funkcjonowania we wszystkich obszarach, by jak najlepiej przygotować je do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole jest bezpłatne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W ośmioletniej SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane: klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna) – w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy,
 • w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego,
 • II etap edukacyjny – kształcenie przedmiotowe: klasy IV – VIII – na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania. 

Na każdym etapie edukacyjnym nawet niewielkie sukcesy edukacyjne dzieci są dostrzegane i wzmacniane, a zapewniając bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych staramy się rozwijać pasje i zainteresowania naszych uczniów. Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy się egzaminem w klasie VIII, który jest podstawą do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia. Uczestnicząc w procesie nauczania i wychowania absolwent szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi jest wyposażony w wiadomości, umiejętności i sprawności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uczeń trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA może kształcić się w dwóch zawodach:

 • kucharz;
 • murarz – tynkarz. 

KUCHARZ
Głównym celem kształcenia w zawodzie kucharz jest zdobycie wiadomości i umiejętności związanych z przygotowywaniem różnego typu potraw i wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.
Informacje dodatkowe: uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności zawodowych podczas pozalekcyjnych kursów i płatnych praktyk zawodowych organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Każdy absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych oraz do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – kucharz.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent szkoły posiada wiedzę na temat właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Potrafi właściwe przechowywać surowce, dbać o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych, zna wymogi sanitarne i BHP. Posiada umiejętności z zakresu układania menu oraz zarządzania wydatkami na produkty spożywcze. posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych.
Kucharz znajdzie zatrudnienie w: restauracji, hotelu, publicznych miejscach żywienia, stołówkach, ośrodkach wypoczynkowych. Można również zajmować się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: praktyczna nauka zawodu na kierunku kucharz odbywa się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych, szkolnych pracowniach gastronomicznych pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli.

MURARZ – TYNKARZ
Absolwent kierunku kształcenia murarz – tynkarz posiada umiejętności wykonywania prac murarskich i tynkarskich w obiektach o różnym przeznaczeniu.
Informacje dodatkowe: uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności zawodowych podczas pozalekcyjnych kursów i płatnych praktyk zawodowych organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy murarz – tynkarz.

Kwalifikacje zdobyte w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz – tynkarz to wykwalifikowany pracownik zajmujący się: wykonywaniem zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych, wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, kłaść tynki, układać na ścianach elewację. Może zajmować się wykonywaniem remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych
Murarz – tynkarz znajdzie zatrudnienie w: przedsiębiorstwach budowlanych, remontowych oraz w budowlanych zakładach rzemieślniczych. Pracuje bezpośrednio na placu budowy, przy nowo wznoszonych obiektach lub przy odbudowie, przebudowie bądź remoncie już istniejących. od fundamentów po dach. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: praktyczna nauka zawodu na kierunku murarz – tynkarz odbywa się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzyletnia SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w wieku do 24 lat. 

Nauczanie w tym typie szkoły opiera się na kompleksowej organizacji nauczania i wychowania, koncentrującej się na sytuacyjnym i zadaniowym wspieraniu uczniów do podejmowania aktywności zawodowej.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie podnoszą swoje umiejętności zawodowe w ramach:

 • gospodarstwa domowego – wykonując prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków,
 • rękodzielnictwa – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych 

i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik i materiałów, w tym z wykorzystaniem drewna:

 • ogrodnictwo – uprawa i pielęgnacja roślin, pielęgnacja terenów zielonych, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych i stroików,
 • prace biurowe – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie,
 • szycie z elementami tkactwa – poznanie i doskonalenie technik szycia ręcznego i maszynowego oraz elementów tkactwa.

Głównym celem edukacji uczniów jest ich efektywne przygotowanie do możliwie samodzielnego i niezależnego życia, w oparciu o nabyte kompetencje i umiejętności społeczne, zawodowe i komunikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Drodzy Rodzice 

    Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu daje każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.
    Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i rodzaje zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju uczniów takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii, zajęcia na basenie.
    Dzięki udziałowi w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej nasi uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.
    Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.
Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami
z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynki ośrodka

  budynki ośrodka

 • Powiększ zdjęcie zajęcia w przedszkolu

  zajęcia w przedszkolu

 • Powiększ zdjęcie zajęcia w szkole podstawowej

  zajęcia w szkole podstawowej

 • Powiększ zdjęcie kształcenie zawodowe - kucharz

  kształcenie zawodowe - kucharz

 • Powiększ zdjęcie kształcenie zawodowe - murarz - tynkarz

  kształcenie zawodowe - murarz - tynkarz

 • Powiększ zdjęcie zajęcia w pracowni ceramicznej

  zajęcia w pracowni ceramicznej

 • Powiększ zdjęcie doradztwo edukacyjno - zawodowe

  doradztwo edukacyjno - zawodowe

 • Powiększ zdjęcie zajęcia z hipoterapii

  zajęcia z hipoterapii

 • Powiększ zdjęcie zajęcia z rehabilitacji ruchowej

  zajęcia z rehabilitacji ruchowej

 • Powiększ zdjęcie szkolne uroczystości

  szkolne uroczystości

 • Powiększ zdjęcie akcje charytatywne

  akcje charytatywne

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Ośrodka

  Uczniowie Ośrodka