Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II nr 30, tel./fax 16 621 24 31
e-mail:  sosw@jaroslaw.pl
strona internetowa szkoły:  www. sosw.jaroslaw.pl

      Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Placówka prowadzi edukację uczniów na następujących poziomach kształcenia:

PRZEDSZKOLE

      Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, szczególną uwagą objęte są działania związane z usprawnianiem i wyrównywaniem deficytów rozwojowych. Wszystkie dzieci objęte są dodatkowym wsparciem terapeutycznym ze strony specjalistów.

ośmioletnia SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI GIMNAZJUM

      Uczniowie szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi zdobywają wiedzę i umiejętności w czasie zajęć lekcyjnych, mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji na zajęciach pozalekcyjnych. Każdy uczeń objęty jest indywidulanym wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.

trzyletnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Kierunki kształcenia:

 • kucharz,
 • murarz – tynkarz.

      W czasie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną oraz podjęcie pracy zawodowej. Mała liczebność klas i grup na zajęciach praktycznych oraz odpowiednio dobrane metody przyczyniają się do wysokiej zdawalności egzaminu zawodowego.

trzyletnia SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

      Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – pedagogicznej, kwalifikujące do kształcenia ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną lub zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Kształcenie ma charakter wielozawodowy, uczniowie nabywają umiejętności zawodowe zgodnie z ich predyspozycjami oraz dające im możliwość samorealizacji.

      Uczniowie wszystkich typów szkół mają możliwość mieszkania w INTERNACIE, który zapewnia im dodatkowe wsparcie i przyczynia się do pełnego rozwoju intelektualnego oraz społecznego.

 

Drodzy Rodzice
      Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu daje każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.
      Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i rodzaje zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju uczniów takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii, zajęcia na basenie.
      Dzięki udziałowi w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej nasi uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.
      Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.
      Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynki ośrodka

  budynki ośrodka

 • Powiększ zdjęcie zajęcia w grupie przedszkolnej

  zajęcia w grupie przedszkolnej

 • Powiększ zdjęcie lekcja w Szkole Podstawowej

  lekcja w Szkole Podstawowej

 • Powiększ zdjęcie lekcja w Gimnazjum

  lekcja w Gimnazjum

 • Powiększ zdjęcie praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole

  praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole

 • Powiększ zdjęcie przysposobienie do pracy w Szkole Przysposabiającej do Pracy

  przysposobienie do pracy w Szkole Przysposabiającej do Pracy

 • Powiększ zdjęcie teatr szkolny

  teatr szkolny

 • Powiększ zdjęcie uczniowie ośrodka

  uczniowie ośrodka

 • Powiększ zdjęcie pracownia ceramiczno – witrażowa

  pracownia ceramiczno – witrażowa

 • Powiększ zdjęcie pracownia graficzna

  pracownia graficzna

 • Powiększ zdjęcie pracownia tkacko – krawiecka

  pracownia tkacko – krawiecka

 • Powiększ zdjęcie terapia stymulacja polisensoryczna

  terapia stymulacja polisensoryczna

 • Powiększ zdjęcie terapia Integracji Sensorycznej

  terapia Integracji Sensorycznej

 • Powiększ zdjęcie terapia logopedyczna

  terapia logopedyczna

 • Powiększ zdjęcie terapia psycholingwistyczna metodą A. Tomatis

  terapia psycholingwistyczna metodą A. Tomatis

 • Powiększ zdjęcie zajęcia terapeutyczne – dogoterapia

  zajęcia terapeutyczne – dogoterapia