Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II nr 30, tel./fax 16 621 24 31
e-mail: sosw@jaroslaw.pl soswjaroslaw@gmail.com
strona internetowa szkoły: www. sosw.jaroslaw.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci i wychowuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Struktura szkół funkcjonujących w placówce pozwala na kontynuowanie przez ucznia nauki na kolejnych poziomach kształcenia, co pozytywnie wpływa na zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji oraz dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na każdym poziomie kształcenia praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy dzieci i młodzież do następujących form kształcenia i szkół:

 • Przedszkole nr 14;
 • Szkoła Podstawowa nr 8;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia;
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Głównym warunkiem przyjęcia uczniów do placówki jest posiadanie przez nich Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu skierowana jest również do uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera. Ścieżka kształcenia dla tych uczniów jest dobierana indywidualnie, z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania i potrzeb edukacyjnych.

W każdym typie szkoły, praca nauczycieli i wychowawców, wspierana jest przez terapeutów i specjalistów, którzy otaczają dzieci i młodzież indywidualnym wsparciem psychologicznym i pedagogicznym oraz prowadzą specjalistyczne zajęcia terapeutyczne między innymi z zakresu Integracji Sensorycznej, Stymulacji Polisensorycznej, EEG Biofeedback, Metody Psycholingwistycznej Tomatis, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapii, dogoterapii, arteterapii, zajęć rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Podczas nauki szkolnej uczniowie wszystkich typów szkół mają możliwość mieszkania w INTERNACIE. W ciepłej i rodzinnej atmosferze internatu wychowankowie wdrażani są do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, działania w zespole rówieśników, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

Podczas pobytu w internacie wychowanek ma możliwość udziału w różnych formach integracji ze środowiskiem lokalnym, udziału w działalności kulturalnej i rozrywkowej miasta i powiatu jarosławskiego oraz różnych formach turystyki.

Dla wychowanków pochodzących z rodzin o niskich dochodach, pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny.

Wszyscy uczniowie Ośrodka mogą korzystać z opieki w ŚWIETLICY SZKOLNEJ oraz ze smacznych posiłków przygotowywanych we własnej kuchni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDSZKOLE NR 14
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II
W JAROSŁAWIU
siedziba przedszkola: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,
telefon: 16 6212431
adres strony internetowej: www.sosw.jaroslaw.pl
adres poczty email: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

Edukację w PRZEDSZKOLU NR 14 mogą rozpocząć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 2,5 roku do osiągnięcia dojrzałości szkolnej (do wieku 9 lat).

Podczas zajęć w przedszkolu uwzględniamy przede wszystkim możliwości oraz potrzeby każdego dziecka. Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz pełna ciepła, serdeczności i akceptacji atmosfera w grupie przedszkolnej, sprawia, że nasze maluchy chętnie wracają do nas każdego dnia. Oprócz zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych przedszkolaki uczestniczą w lekcjach religii oraz języka angielskiego. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają również dostęp do placu zabaw, dobrze wyposażonych gabinetów terapeutycznych i specjalistycznych pomocy edukacyjnych. Celem pobytu dziecka w przedszkolu jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, podniesienie poziomu jego funkcjonowania we wszystkich obszarach, by jak najlepiej przygotować je do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Edukacja i pobyt dzieci w przedszkolu jest bezpłatny, rodzice/opiekunowi prawni ponoszą jedynie odpłatność za wyżywienie. Dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach, pobyt w przedszkolu jest całkowicie bezpłatny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II
W JAROSŁAWIU
siedziba szkoły: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,
telefon: 16 6212431
adres strony internetowej: www.sosw.jaroslaw.pl
adres poczty email: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

W ośmioletniej SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

 • I etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane: klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna) – w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego,
 • II etap edukacyjny – kształcenie przedmiotowe: klasy IV – VIII – na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania.

Na każdym etapie edukacyjnym nawet niewielkie sukcesy edukacyjne dzieci są dostrzegane i wzmacniane, a zapewniając bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych staramy się rozwijać pasje i zainteresowania naszych uczniów.

Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy się egzaminem w klasie VIII, który jest podstawą do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia.

Uczestnicząc w procesie nauczania i wychowania absolwent szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi jest wyposażony w wiadomości, umiejętności i sprawności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II
W JAROSŁAWIU
siedziba szkoły: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,
telefon: 16 6212431
adres strony internetowej: www.sosw.jaroslaw.pl
adres poczty email: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

Uczeń trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA może kształcić się w dwóch zawodach:

 • kucharz;
 • murarz – tynkarz.

KUCHARZ
Głównym celem kształcenia w zawodzie kucharz jest zdobycie wiadomości i umiejętności związanych z przygotowywaniem różnego typu potraw i wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.
Każdy absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych oraz do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – kucharz.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Sylwetka absolwenta:
Absolwent szkoły posiada wiedzę na temat właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Potrafi właściwe przechowywać surowce, dbać o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych, zna wymogi sanitarne i BHP. Posiada umiejętności z zakresu układania menu oraz zarządzania wydatkami na produkty spożywcze. posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych.

Kucharz znajdzie zatrudnienie w: restauracji, hotelu, publicznych miejscach żywienia, stołówkach, ośrodkach wypoczynkowych. Można również zajmować się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: praktyczna nauka zawodu na kierunku kucharz odbywa się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych, szkolnych pracowniach gastronomicznych pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli.

MURARZ – TYNKARZ
Absolwent kierunku kształcenia murarz – tynkarz posiada umiejętności wykonywania prac murarskich i tynkarskich w obiektach o różnym przeznaczeniu.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy murarz – tynkarz.

Kwalifikacje zdobyte w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Sylwetka absolwenta:
Murarz – tynkarz to wykwalifikowany pracownik zajmujący się: wykonywaniem zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych, wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, kłaść tynki, układać na ścianach elewację. Może zajmować się wykonywaniem remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych.
Murarz – tynkarz znajdzie zatrudnienie w: przedsiębiorstwach budowlanych, remontowych oraz w budowlanych zakładach rzemieślniczych. Pracuje bezpośrednio na placu budowy, przy nowo wznoszonych obiektach lub przy odbudowie, przebudowie bądź remoncie już istniejących. od fundamentów po dach.
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: praktyczna nauka zawodu na kierunku murarz – tynkarz odbywa się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II
W JAROSŁAWIU
siedziba szkoły: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,
telefon: 16 6212431
adres strony internetowej: www.sosw.jaroslaw.pl
adres poczty email: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

Trzyletnia SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w wieku do 24 lat.

Nauczanie w tym typie szkoły opiera się na kompleksowej organizacji nauczania i wychowania, koncentrującej się na sytuacyjnym i zadaniowym wspieraniu uczniów do podejmowania aktywności zawodowej.
W ramach przysposobienia do pracy uczniowie podnoszą swoje umiejętności zawodowe w ramach:

 • gospodarstwa domowego – wykonując prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków,
 • rękodzielnictwa – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik i materiałów, w tym z wykorzystaniem drewna,
 • ogrodnictwo – uprawa i pielęgnacja roślin, pielęgnacja terenów zielonych, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych i stroików,
 • prace biurowe – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie,
 • szycie z elementami tkactwa – poznanie i doskonalenie technik szycia ręcznego i maszynowego oraz elementów tkactwa.

Głównym celem edukacji uczniów jest ich efektywne przygotowanie do możliwie samodzielnego i niezależnego życia, w oparciu o nabyte kompetencje i umiejętności społeczne, zawodowe i komunikacyjne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice

Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu stwarza każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju uczniów takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki ich umiejętnościom pedagogicznym uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

W okresie trwania pandemii COCID-19 nasi uczniowie mają możliwość kształcenia realizowanego w formie zdalnej lub bezpośredniej, z wykorzystaniem form komunikacji na odległość. Placówka wykorzystuje zasoby platformy edukacyjnej (z możliwością odczytywania tekstów przez lektora), zapobiegając wykluczeniu edukacyjnemu uczniów.
Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby, jesteśmy gotowi z Państwem porozmawiać i określić ścieżkę kształcenia dziecka.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II nr 17
37 – 500 Jarosław
tel. 16 6212431
e – mail: soswjaroslaw@gmail.com
www. sosw.jaroslaw.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynki ośrodka

  Budynki ośrodka

 • Powiększ zdjęcie Szkolny plac zabaw

  Szkolny plac zabaw

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia w przedszkolu

  Zajęcia w przedszkolu

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia w szkole podstawowej

  Zajęcia w szkole podstawowej

 • Powiększ zdjęcie Lekcja w szkole podstawowej

  Lekcja w szkole podstawowej

 • Powiększ zdjęcie Kształcenie zawodowe - kucharz

  Kształcenie zawodowe - kucharz

 • Powiększ zdjęcie Kształcenie zawodowe - murarz - tynkarz

  Kształcenie zawodowe - murarz - tynkarz

 • Powiększ zdjęcie Przysposobienie do pracy

  Przysposobienie do pracy

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia w pracowni ceramicznej

  Zajęcia w pracowni ceramicznej

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia świetlicowe

  Zajęcia świetlicowe

 • Powiększ zdjęcie Nauka własna w internacie

  Nauka własna w internacie

 • Powiększ zdjęcie Doradztwo edukacyjno - zawodowe

  Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia rewalidacyjne - Fizjoterapia

  Zajęcia rewalidacyjne - Fizjoterapia

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia rewalidacyjne - Integracja Sensoryczna

  Zajęcia rewalidacyjne - Integracja Sensoryczna

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia rewalidacyjne - Dogoterapia

  Zajęcia rewalidacyjne - Dogoterapia

 • Powiększ zdjęcie Przedszkolne mikołajki

  Przedszkolne mikołajki

 • Powiększ zdjęcie Szkolny teatr

  Szkolny teatr

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość patriotyczna

  Uroczystość patriotyczna

 • Powiększ zdjęcie Akcje charytatywne

  Akcje charytatywne

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Ośrodka

  Uczniowie Ośrodka