Jesteś tutaj: Start / Typy szkół

Typy szkół

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Typy szkół w wyniku reformy ustroju szkolnego

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Główne założenia zmian:

Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Po zmianach system będzie obejmował:

  • 8-letnią szkołę podstawową,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5-letnie technikum,
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną.

OPIS TYPÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT JAROSŁAWSKI
Szkoły ponadgimnazjalne dzielą się na następujące typy:

1. Branżowa szkoła I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;
2. Trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz kontynowanie edukacji w uczelniach wyższych.
3. Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
4. Szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
5. Trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

TECHNIKUM
Chcąc zdobyć wykształcenie średnie i kwalifikacje w wybranym zawodzie absolwent gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do tego typu szkoły. Nauka w technikum trwa 4 lata. Po ukończeniu technikum oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (mogą być 2 lub 3 w zależności od zawodu) absolwent technikum otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tytuł technika) i świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli absolwent uzyska pozytywny wynik z egzaminu maturalnego otrzyma również świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej. Uzyskane kwalifikacje zawodowe można podnosić na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, w którym nauka trwa 3 lata. Program nauczania może być realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Po ukończeniu szkoły absolwent liceum ogólnokształcącego uzyskuje wykształcenie średnie ogólne a uzyskując pozytywny wynik egzaminu maturalnego otrzyma świadectwo dojrzałości, które uprawnia do kontynuowania nauki w szkole wyższej.

BRANŻOWA SZKOŁA I i II STOPNIA - NOWOŚĆ
1 września 2017 r. to termin powstania szkoły branżowej I stopnia. „Branżówki“ powstaną w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/21. W sumie nauka ma trwać 5 lat (3+2). Po tym czasie uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Zdanie go umożliwi im kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Nowo utworzona branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie przygotowany zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Brak możliwości uzyskania dyplomu technika, po ukończeniu obecnej zasadniczej szkoły zawodowej, niejednokrotnie stanowi przeszkodę dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej do zdobycia wyższych kwalifikacji. Dlatego konieczne jest wprowadzenie do systemu, szkoły zapewniającej drożność systemu kształcenia zawodowego.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w tym typie szkoły trwa 3 lata. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzyma świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w którym nauka trwa 3 lata pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia. Pozytywny wynik z egzaminu maturalnego uprawnia do otrzymania świadectwa dojrzałości, które umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej. Po ukończeniu tego typu szkoły można podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.

SZKOŁA POLICEALNA
Szkoła przeznaczona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie, w której nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku. Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom uzyskania kwalifikacji.